Nagoya 2021-10-15 03:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ambitious Star Uto Hideki Masato Yokoi
2 Vega Queen Yukio Abe Hitomi Miyashita
3 1 Win Regolith Fujigasaki Kazuhito Makoto Okabe
4 Leighton Hill Yoshiyuki Sakaguchi Sho Kakihara
5 Stella Alessandra Yoshiyuki Sakaguchi Shinichi Maruyama
6 Tosen Eve Manabu Kurachi Soichi Kato
7 3 Wargemont Uto Hideki Hiroki Murakami
8 Survival Rouge Nobuyuki Honna Ryoichi Fujihara
9 Quattrocento Isao Nishikimi Masaaki Ohata
10 2 Toho Glorious Tsugio Haraguchi Takahiro Imai
11 Memory Personal Takao Tsukada Seigo Tsukamoto