Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Derevinskiy 11 11 9 2 11
Dmitry Kuzmenko 7 7 11 11 9