Nagoya 2021-10-15 04:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Meisho Pangaea Koichi Chibe Seiji Kato
2 3 Fortune Color Yukio Abe Masato Yokoi
3 A Shin Hannibal Noriyuki Uematsu Naomi Tobe
4 Hiromi Queen Enokiya Mitsuru Shinichi Maruyama
5 Tonnerre Enokiya Mitsuru Hosokawa Satoshi
6 Snowplow Yoshiyuki Sakaguchi Seigo Tsukamoto
7 1 Star Cadillac Tsuyoshi Kawanishi Makoto Okabe
8 Daiyu Nishiki Isao Nishikimi Toshiyuki Kato
9 2 Hulali T Tsunoda Takahiro Imai
10 Kale Kiyomi Sakoda Masaaki Ohata
11 Peisha Estima Katsumi Ito Ryoichi Fujihara