BDO World Championships 2020 01/12 19:25 Wayne Warren v Jim Williams 7-4
BDO World Championship - ženy 2020 01/11 22:00 Lisa Ashton v Mikuru Suzuki 0-3
BDO World Championships 2020 01/11 19:15 Mario Vandenbogaerde v Jim Williams 4-6
BDO World Championships 2020 01/11 14:50 Scott Mitchell v Wayne Warren 3-6
BDO World Championships 2020 01/10 21:30 Scott Waites v Scott Mitchell 4-5
BDO World Championship - ženy 2020 01/10 20:40 Mikuru Suzuki v Beau Greaves 2-1
BDO World Championships 2020 01/10 19:20 Jim Williams v Paul Hogan 5-1
BDO World Championships 2020 01/10 15:30 Mario Vandenbogaerde v David Evans 5-3
BDO World Championship - ženy 2020 01/10 15:00 Lisa Ashton v Corrine Hammond 2-0
BDO World Championships 2020 01/10 13:15 Wayne Warren v Chris Landman 5-3
BDO World Championships 2020 01/09 22:15 Martijn Kleermaker v Paul Hogan 1-4
BDO World Championship - ženy 2020 01/09 21:20 Mikuru Suzuki v Anastasia Dobromyslova 2-0
BDO World Championships 2020 01/09 20:00 Dennie Olde Kalter v Mario Vandenbogaerde 1-4
BDO World Championship - ženy 2020 01/09 19:15 Lisa Ashton v Lorraine Winstanley 2-0
BDO World Championship - ženy 2020 01/09 15:00 Aileen De Graaf v Beau Greaves 1-2
BDO World Championships 2020 01/09 14:00 Jim Williams v Ryan Hogarth 4-0
BDO World Championship - ženy 2020 01/09 13:15 Corrine Hammond v Laura Turner 2-0
BDO World Championships 2020 01/08 21:50 Richard Veenstra v David Evans 2-4
BDO World Championships 2020 01/08 20:40 Michael Unterbuchner v Scott Mitchell 0-4
BDO World Championships 2020 01/08 19:15 Wesley Harms v Scott Waites 2-4
BDO World Championships 2020 01/08 15:30 Chris Landman v Ben Hazel 4-3
BDO World Championship - ženy 2020 01/08 14:50 Lorraine Winstanley v Casey Gallagher 2-0
BDO World Championships 2020 01/08 13:15 Wayne Warren v Andy Hamilton 4-1
BDO World Championships 2020 01/07 22:05 Ryan Hogarth v Thibault Tricole 3-1
BDO World Championships 2020 01/07 21:10 Scott Mitchell v Leighton Bennett 3-1
BDO World Championship - ženy 2020 01/07 20:35 Lisa Ashton v Paula Jacklin 2-0
BDO World Championships 2020 01/07 19:15 Gary Robson v Ben Hazel 2-3
BDO World Championships 2020 01/07 16:35 Richard Veenstra v Justin Hood 3-1
BDO World Championship - ženy 2020 01/07 15:50 Anastasia Dobromyslova v Sharon Prins 2-0
BDO World Championships 2020 01/07 14:30 Nick Kenny v Dennie Olde Kalter 2-3